Oferta edukacyjna

Wybierz coś dla siebie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASY MUNDUROWE

PATRONAT PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • biologia,
 • język angielski.

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja pożarnicza,
 • techniki pożarnicze,
 • elementy ratownictwa medycznego.

Bezpłatny kurs strażaka – ochotnika

(we współpracy z OSP).

PATRONAT MIEJSKIEJ KOMENDY POLICJI W PŁOCKU

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • WOS,
 • historia.

Przedmioty uzupełniające:

 • podstawy prawa,
 • wiedza o policji,
 • wiedza o technikach śledczych,
 • samoobrona,
 • musztra.

W KLASACH MUNDUROWYCH REALIZOWANY BĘDZIE AUTORSKI PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z ELEMENTAMI AKROBATYKI SPORTOWEJ I MIESZANYCH SZTUK WALKI

TECHNIKUM

W pracy technika reklamy niezbędne są umiejętności społeczne i interpersonalne: nawiązywanie kontaktów, negocjowanie. Ważna jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się:

 • kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej
 • dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami,
 • biegłego poruszania się w Internecie,
 • znajomości specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych.

Technik reklamy to osoba przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • zarządzanie pracą zespołu lub projektem,
 • badanie przekazu reklamowego.
 • przygotowywanie elementów strategii reklamowej,
 • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
 • produkcja reklamy,
 • planowanie kampanii reklamowej,
 • organizowanie sprzedaży reklamowej,
 • realizowanie kampanii reklamowej,

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne, ujęte w planie nauczania:

 • Podstawy reklamy
 • Przekaz i komunikat w reklamie
 • Kampania reklamowa
 • Język obcy (angielski) w reklamie

Przedmioty zawodowe, organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Strategia w reklamie
 • Kreacja w reklamie
 • Produkcja reklamy
 • Planowanie kampanii reklamowej
 • Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej
 • Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika reklamy,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i – po jego zdaniu – kontynuowanie nauki na studiach.

Absolwent kierunku technik reklamy będzie wyposażony w następujące kompetencje:

 • współpraca w zespole tworzącym reklamę,
 • kreatywność i otwartość na zmiany oraz przestrzeganie zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
 • zarządzanie małymi zespołami,
 • zarządzanie procesem tworzenia reklamy,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
 • umiejętność sprzedania zleceniodawcy kampanii reklamowej,
 • stosowanie technik kreatywnych,
 • zarządzanie informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej.
Gdzie znajdzie pracę technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Absolwent kierunku znajdzie pracę w branży reklamowo – komunikacyjnej, która należy do kreatywnych sektorów rynku najprężniej rozwijających się. Z uwagi na to, że technik reklamy tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe, przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych, prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, tworzy przekaz reklamowy, wykonuje projekty reklamy, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe tworzy plan mediowy, bada skuteczność i efektywność reklamy, znajdzie zatrudnienie w każdej firmie, której zależy na wypromowaniu własnej marki.

Zawód informatyka jest jednym z nielicznych postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Charakteryzuje się on uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

Czym charakteryzuje się zawód technik informatyk

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

 

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Język angielski w informatyce
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Bazy danych
 • Witryny i aplikacje internetowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika informatyka
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

            INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,                                                                         

            INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

Sylwetka absolwenta

W pracy technika informatyka dominuje forma pracy indywidualnej, która wiąże się z również z kontaktami ze współpracownikami. W sytuacjach awaryjnych wymagana jest duża dyspozycyjność oraz praca aż do usunięcia usterki. Wykonywanie pracy w zawodzie technik informatyk w zależności od otrzymanego zlecenia wymaga również wyjazdów poza miejsce pracy.

Do zadań zawodowych technika informatyka zaliczamy m.in.:

 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej.
 • Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).
 •  
 • Administrowanie bazą danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Organizowanie własnego stanowiska pracy systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.

Zawód informatyka daje możliwość podjęcia pracy w charakterze administratora sieci, serwisanta sprzętu komputerowego, programisty, grafika, webmastera.

Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Technik ochrony środowiska 

Zadaniem technika ochrony środowiska jest ochrona środowiska przed negatywnym wpływem działalności ludzi. Technik ochrony środowiska dba o ochronę powietrza, wód, ziemi, przyrody przed takimi czynnikami, jak np. promieniowanie, hałas, zanieczyszczenia, wibracje itp. W tym zawodzie występują specjalizacje, takie jak:

 • gospodarka odpadami, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków
 • ochrona radiologiczna, ochrona przed hałasem, ochrona przed zanieczyszczeniami.

Technik ochrony środowiska pracuje w różnych miejscach, m.in. zależnie od specjalizacji. Mogą to być np. laboratoria, pomieszczenia biurowe, hale. Możliwa jest też praca w terenie na wolnym powietrzu. W pracy zazwyczaj ma kontakt z innymi osobami (np. nadzoruje pracę podwładnych). Praca w laboratorium często jest samodzielna. Zazwyczaj ma stałe dni i godziny pracy.

Cechy psychiczne i uzdolnienia wymagane w tym zawodzie to: dokładność, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, zdolność do pracy w szybkim tempie, podzielność uwagi, szybki refleks, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i techniczna oraz uzdolnienia techniczne. Praca technika wymaga odpowiedzialności, cierpliwości, dokładności, spostrzegawczości, samodyscypliny, dobrej pamięci, umiejętności logicznego rozumowania, dostrzegania przyczyn, przewidywania skutków.

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

 

Program Technikum Ochrony Środowiska adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach  przyrodniczych. Nauka trwa 5 lat
Jakich przedmiotów będę się uczył?

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie środowiska

Podstawy techniki

Podstawy ochrony środowiska

Ochrona środowiska przyrodniczego

Ochrona wód

Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb

Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami

Aspekty prawne w ochronie środowiska

Język obcy zawodowy w ochronie środowiska

 

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Monitoring środowiska

Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska

Organizacja prac w gospodarce wodno-ściekowej

Organizacja prac związanych z zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją gleb

Organizacja prac przy ochronie powietrza i ochronie przed hałasem
Gdzie potem znajdę pracę?

Po ukończeniu szkoły, technik ochrony środowiska może być zatrudniony w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Studia wyższe!

Jeśli po ukończeniu szkoły zechcesz kontynuować naukę możesz podjąć studia wyższe na następujących kierunkach:

 • ochrona środowiska,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • biotechnologia,
 • architektura krajobrazu,
 • inżynieria ekologiczna,
 • edukacja ekologiczna,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • ekologia europejska,
 • gospodarka przestrzenna
 • i wiele innych, niekoniecznie pokrewnychTechnik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej, potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy.

Do obowiązków handlowca należy także prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Handlowiec powinien posiadać:

 • umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami kultury zawodowej celem budowania pozytywnych relacji z klientami,
 • wysokie kompetencje społeczne,
 • umiejętność poprawnego komunikowania się w języku ojczystym oraz w języku obcym,
 • zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 5 lat. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów.

Teoretyczne przedmioty zawodowe, ujęte w planie nauczania:

 • ·podstawy towaroznawstwa,
 • sprzedaż towarów,
 • marketing w handlu,
 • podstawy zarządzania w handlu;
 • rachunkowość handlowa;

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 • pracownia sprzedaży,
 • pracownia marketingu
 • pracownia handlu,
 • sprzedaż internetowa,

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika handlowca,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
            HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
            HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Sylwetka absolwenta

Od absolwentów tego kierunku kształcenia oczekuje się:

 • dobrej znajomości organizacji pracy,
 • planowania i organizowania działalności jednostki handlowej,
 • wykonywania zadań kontroli i oceny jakości towarów przeznaczonych do sprzedaży,
 • samodzielności, dyspozycyjności, komunikatywności, zdolności negocjacyjnych i wysokiej kultury osobistej.

Mile widziana jest także znajomość języków obcych oraz chęć podnoszenia własnych kwalifikacji.

Gdzie znajdzie pracę technik handlowiec

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • handlowiec,
 • przedstawiciel handlowy,
 • kierownik działu handlowego,
 • Manager grupy sprzedażowej,
 • Merchandiser,
 • Product Manager,
 • Specjalista ds. Klientów kluczowych,
 • Doradca techniczno-handlowy.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek zawodowych i turystycznych, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w trakcie edukacji.

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe, w których młodzież kształci się w następujących zawodach:

 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • ślusarz,
 • fryzjer.

Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w firmach i zakładach usługowych na terenie Drobina lub okolic. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Cykl nauczania w szkole branżowej obejmuje:

 • kształcenie ogólne – na terenie szkoły – w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język angielski, historia, matematyka, wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości itp.,
 • kształcenie zawodowe teoretyczne na kursach doszkalających I, II i III stopnia (kurs trwa miesiąc i jest organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie),
 • zajęcia praktyczne u pracodawcy (przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez  realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy).

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

 

Film promocyjny

Nasze pracownie

Translate »
Skip to content