Deklaracja dostępności

Szczegóły związane z dostępnością strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Zespół
Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej :

http://www.zspdrobin.edu.pl

Data publikacji
strony internetowej:
  22.03.2021

Data ostatniej
istotnej aktualizacji:
 22.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej:

a)      niezgodność:

1.     
Dokumenty PDF,DOC,DOCX,ODT mogą nie być w
pełni dostępne cyfrowo- liczna baza wzorów dokumentów;

2.     
Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych
opisów alternatywnych- duża ilość publikowanych zdjęć.

Wyłączenia:

Materiały
umieszczone na poprzedniej stronie internetowej szkoły, do której odwołanie
znajduje się na nowej stronie, zostały opublikowane przed 23 września 2020 r.,
zatem zwolnione są z obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej.

b)      nieproporcjonalne obciążenie:

1.      Brak transkrypcji dla elementów filmowych i dźwiękowych;

2.      Brak napisów dla osób niesłyszących;

3.      Brak audiodeskrypcji dla filmów;

Ocena- kliknij tutaj.

c)      treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Nie dotyczy.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów
klawiaturowych:

ctrl+T

ten skrót otwiera nową kartę w przeglądarce

ctrl+H

ten skrót otwiera historię przeglądania

ctrl+W

ten skrót zamyka aktualnie otwartą kartę

ctrl+E
ctrl+K

ten skrót aktywuje pasek wyszukiwania (można wpisać
hasło, które będzie

wyszukane w Google), można wyłączyć używając ESC

ctrl+R

ten skrót odświeża aktualnie otwartą stronę

ctrl+U

ten skrót otwiera kod źródłowy strony

ctrl+W
ctrl+F4

ten skrót zamyka aktualnie otwartą kartę

ctrl+O

ten skrót otwiera katalogi w komputerze, możemy
wybrać plik i go podejrzeć w przeglądarce

ctrl+P

ten skrót drukuje aktualnie otwartą kartę

ctrl+S

ten skrót pozwala zapisać stronę jako stronę
internetową lub sam kod HTML

ctrl+D

ten skrót dodaje aktualnie otwartą kartę do zakładek

ctrl+F

ten skrót wyszukuje słowa na stronie (wpisujemy
słowo i przeglądarka podświetla miejsca, w których ono występuje)

ctrl+G

ten skrót ustawia focus na ostatnio wyszukiwane
słowa

ctrl+J

ten skrót otwiera listę pobranych plików

ctrl+L

ten skrót ustawia focus na pasku wyszukiwania

ctrl+C

ten skrót kopiuje zaznaczony tekst

ctrl+V

ten skrót wkleja skopiowany lub wycięty tekst do np.
notatnika,

albo formularza na stronie

ctrl+N

ten skrót otwiera nowe okno

ctrl+SHIFT+N

ten skrót otwiera okno incognito

ctrl+TAB

ten skrót przełącza nas między kartami w prawo

ctrl+1

ten skrót otwiera pierwszą kartę (ctrl+2 otwiera
drugą itd.)

ctrl+0

ten skrót ustawia podstawową wielkość strony

ctrl+

ten skrót pomniejsza (oddala) stronę

ctrl++

ten skrót powiększa stronę

ctrl+C

ten skrót kopiuje zaznaczony tekst

 

Dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować niedogodności,
poprzez dbałość o dodawanie pełnych opisów alternatywnych i wzbogacanie bazy z
dokumentami.

Data sporządzenia
deklaracji: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot.

Metoda przygotowania
oświadczenia:

Oświadczenie zostało przygotowane w oparciu o rzeczywistą
ocenę zgodności strony internetowej lub aplikacji mobilnej z wymogami dyrektywy
(UE) 2016/2102 na podstawie samooceny dokonanej przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Drobinie.

Do oceny zgodności wykorzystano ,,Listę kontrolną do samodzielnego badania dostępności cyfrowej…”
dostępnej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo oraz narzędzia do badania dostępności znajdującego się na
stronie
http://checkers.eiii.eu/ .

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi (data
publikacji strony).

Informacje
zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością
strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
24 260-18-51 lub  wiadomość e-mail na adres: zspdrobin.sekretariat@gmail.com .
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie
odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z
żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać
dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego
żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny
odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć
skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej
lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 
Rzecznika Praw
Obywatelskich
pod adresem:

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich

al.
Solidarności 77

00-090
Warszawa

 

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność
architektonicza

Ul. Szkolna
3, 09-210 Drobin

Opis dostępności wejścia do budynku

Funkcjonuje jedno dostępne wejście od ul. Zaleskiej (obok hali
sportowej). Do wejścia prowadzą tylko schody (1 stopień). Przed wejściem
znajduje się parking. Nie ma podjazdów ani pochylni. Wejściem tym wchodzą
pracownicy, uczniowie i interesanci. Osobami oddelegowanymi do udzielania
informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły składa się z 3 kondygnacji: parteru, I piętra i II
piętra. Na każdym segmencie dostępne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
toalety. Na każde z pięter prowadzą schody dwuetapowe. Brak jest wind
umożliwiających przedostanie się osób niepełnosprawnych na wskazane segmenty.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji
głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o
miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych

Brak jest miejsc
parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych ze specjalnym oznaczeniem.
Parking jest jednak na tyle duży, że z łatwością każdy interesant znajdzie
miejsce na zaparkowanie samochodu.

Informacja o
prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole nie ma
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

OCENA ZAPEWNIENIA
DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

1.      
Ocena zwiększenia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, uzupełniona o
informację, w jakim stopniu zawartość strony internetowej lub aplikacji
mobilnej może dotyczyć osób niepełnosprawnych.

Zapewniona, na
ten moment, dostępność cyfrowa pozwala na optymalne korzystanie ze strony.

Ze względu na
charakter prowadzonej działalności, nasza strona internetowa prawdopodobnie
dotyczy niewielkiej grupy osób niepełnosprawnych.

2.      
Szacowanie kosztów zapewnienia dostępności cyfrowej,
które podmiot publiczny miałby ponieść
.

Zostało
przeprowadzone rozeznanie rynku. Szacunkowy koszt dostosowania publikowanych
materiałów filmowych i dźwiękowych na stronie oraz ich transkrypcja:

-audiodeskrypcja-
50 zł/10 min

-napisy dla osób
niesłyszących- 10zł/min

-transkrypcja-
150 zł/30 min

Materiały
filmowe i dźwiękowe publikujemy bardzo rzadko. Gdy decydujemy się na dodanie
filmu na stronę, z reguły jest on długi i obszerny. Dostosowanie go do potrzeb
niepełnosprawnych wygenerowałoby nadmierne koszty.

3.      
Wskazanie okresu publikowania elementu strony
internetowej lub aplikacji mobilnej.

22.03.2021 r.

4.      
Informacja dotyczącą liczby użytkowników
korzystających z strony internetowej lub aplikacji mobilnej w okresie
publikacji informacji zawartej w publikowanym elemencie strony internetowej lub
aplikacji mobilnej.

Nie posiadamy takich statystyk.

5.      
Wskazanie okresu funkcjonowania danej strony
internetowej lub aplikacji mobilnej wraz z częstotliwością publikacji w nich
nowych treści.

Data publikacji  strony internetowej to 22.03.2021 rok. Częstotliwość publikacji: raz na miesiąc

 Dokument wytworzony przez: Dagmara Chojnacka- Marczak

Translate »
Skip to content