Ponadnarodowa mobilność uczniów

W ramach projektu:

Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów
technikum ZSP w Drobinie"

Projekt Ponadnarodowej Mobilności Uczniów, finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego to kontynuacja europejskiego rozwoju naszej szkoły. Jego głównym celem jest
wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników mobilności.

„MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA NARZĘDZIEM WZMACNIANIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM ZSP W DROBINIE”.
PROJEKT PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie realizuje projekt pod nazwą „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie”. Inicjatywa prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Łączna wartość finansowania, które Szkoła otrzymała na ten cel, to 169 530 złotych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników mobilności, w tym zwłaszcza cyfrowych, językowych, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, świadomości i ekspresji kulturalnej, osobistych, społecznych i uczenia się. Wśród celów szczegółowych można wymienić:


a) Pozyskanie praktycznych umiejętności uczestników w obszarze cyfrowym oraz marketingu, które z  jednej strony oczekiwane są  przez  pracodawców,  a  z  drugiej znajdują się w  zakresie podstawy programowej dla  każdego z kierunków kształcenia biorących udział w mobilności

b) Podniesienie kompetencji oraz wzrost umiejętności i doświadczenia kadry nauczycielskiej zaangażowanej w działania

c)  Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod  i  narzędzi  edukacyjnych wspierających naukę i monitoring efektów kształcenia

d) Rozwój kompetencji Szkoły i doświadczenia kadry zarządzającej w zakresie współpracy międzynarodowej

e)   Podniesienie  poziomu  zainteresowania  uczniów  kształceniem  ogólnym,   poprawa  wyników   egzaminu  dojrzałości, zwiększenie liczby uczniów zdających maturę

f) Wzmocnienie zaangażowania w edukację i ̇życie Szkoły, podniesienie motywacji uczniów do nauki języków i osiągania lepszych wyników w nauce

g) w wymiarze długoterminowym – kontynuacja budowania europejskiego doświadczenia i współpracy w placówce

h) wzrost poziomu kształcenia ogólnego w placówce

i) podniesienie motywacji kadry szkoły do zwiększania kompetencji zawodowych i wiedzy, a także zapewnienie narzędzi wspierających ten cel, w tym dzięki kumulacji wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w ramach projektów oraz udostępniania ich w ramach samokształcenia w placówce.


W ramach projektu przeprowadzona zostanie dwutygodniowa mobilność do Grecji, która wstępnie planowana jest na jesień 2022 roku. W wyjeździe będzie uczestniczyć 20 uczniów wybranych w procesie rekrutacji, a także 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej w roli opiekunów i mentorów. Placówką partnerską w projekcie jest Mpakogianni Private School w Larisie. W szkole partnerskiej odbywać się będą zajęcia merytoryczne w projekcie, którego tematyka poświęcona będzie promocji regionów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi internetowych. Uczniowie w grupach polsko-greckich pracować będą m.in. nad profesjonalnymi stronami internetowymi skierowanymi do społeczności międzynarodowej. Zajęcia merytoryczne w projekcie przewidziano na 10 dni. Kolejne 2 to realizacja programu kulturalnego – wycieczki po terenie Riwiery Olimpijskiej. Animacje i wycieczki będą realizowane także w wolne od zajęć popołudnia lub poranki. 2 dni zajmie podróż autokarowa na trasach Polska – Grecja i Grecja – Polska.

Udział w projekcie jest dla uczniów bezpłatny. Przed uczestnictwem w wyjeździe obowiązkowe będzie odbycie przygotowania do mobilności. 

REKRUTACJA DO MOBILNOŚCI W PROJEKCIE „MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA NARZĘDZIEM WZMACNIANIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM ZSP W DROBINIE”

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w wyjeździe zagranicznym do Grecji w ramach projektu „mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów Technikum ZSP w Drobinie”.

Nabór prowadzony będzie w dniach 08 – 14.06.2022 r. Do udziału w rekrutacji zapraszamy uczniów klas II, III i IV klas w roku szkolnym 2022/2023. Zgłoszenia, które należy składać w sekretariacie Szkoły, ocenione zostaną przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z kryteriami:

  1. K1 – Średnia ocen za ostatni zakończony rok lub semestr nauki. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru: średnia ocen x 4 pkt. Kandydat może uzyskać maksymalnie 24 punkty.
  2. K2 – Ocena z zajęć języka angielskiego za ostatni zakończony rok lub semestr nauki. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru: ocena x 3,5 pkt. Kandydat może uzyskać maksymalnie 21 punktów.
  3. K3 – Ocena z zachowania za ostatni zakończony rok lub semestr nauki. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru: ocena x 2 pkt. Kandydat może uzyskać maksymalnie 12 punktów.
  4. K4 – Kryterium zmniejszonych szans (np.: wykluczenie geograficzne, niepełna rodzina, rodzina wielodzietna, sytuacja ekonomiczna, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, inne). Kandydat może uzyskać maksymalnie 12 punktów, punktację przyznaje Komisja Rekrutacyjna po ocenie sytuacji kandydata.
  5. K5 – Szczególne osiągnięcia w nauce i reprezentowaniu Szkoły (udział w konkursach, olimpiadach, działalność w samorządach, kołach zainteresowań, organizacja wydarzeń szkolnych, udział w projektach, itp.). Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów, punktację przyznaje Komisja Rekrutacyjna po ocenie zaangażowania kandydata.
  6. K6 – Frekwencja na zajęciach dydaktycznych. Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów; punktację przyznaje Komisja Rekrutacyjna po ocenie frekwencji kandydata.

Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji, tj.

– Regulamin Rekrutacji

– Formularz Zgłoszeniowy Ucznia

– Instrukcja

– Wzór umowy

– Informacje o projekcie

– Program kształcenia,

Które znajdują się w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

Dodatkowych informacji udzielają członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zakwalifikowanych

PRZYGOTOWANIE DO PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do udziału w wyjeździe zagranicznym w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów, a także wybrane osoby z listy rezerwowej odbyli kurs przygotowujący. Element ten to obowiązek uczestników – dzięki niemu uczniowie zwiększyli gotowość do odbycia wyjazdu zagranicznego, a same zajęcia pozwoliły na wzmocnienie wiedzy, umiejętności praktycznych i poziomu kompetencji kluczowych uczestników.

Na czym polegało przygotowanie?

W realizacji kursu przygotowawczego uwzględniliśmy wnioski wyciągnięte z realizacji projektu w Programie Erasmus+, dbając o to, by zapewnić młodzieży jak największe wsparcie w osiąganiu gotowości do mobilności. Objęło to zarówno zajęcia, za których prowadzenie odpowiadali nauczyciele, jak i pomoc w przygotowaniu materiałów niezbędnych do zaprezentowania się w szkole. Dodatkowo, prowadzone były spotkania informacyjne i organizacyjne, a uczniowie mieli możliwość ciągłego kontaktu z kadrą zaangażowaną w mobilność i zadawania pytań przez stworzoną na Messengerze grupę.

Realizacja kursu przygotowawczego

Wśród zajęć przygotowawczych przeprowadziliśmy:

– zajęcia z języka angielskiego w liczbie 15 godzin, które w dużej mierze oparte były na konwersacjach mających na celu wsparcie uczniów w przełamaniu bariery językowej.

– zajęcia z języka greckiego w liczbie 3 godzin, obejmujące przede wszystkim podstawowe słownictwo i zwroty do wykorzystania w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczniowie poznali także wpływ greckiej myśli na cywilizację europejską na podstawie śladów językowych.

– zajęcia związane z przygotowaniem prezentacji, które objęły około 2 godzin.

W zajęciach językowych wykorzystywany był także moduł e-learningowy.

– przygotowanie kulturowe, przeprowadzone przez 5 godzin, w tym z wykorzystaniem systemów cyfrowych. Zajęcia poświęcone były Grecji, historii, kulturze, społeczeństwu tego kraju. Oczywiście, uczniowie odkrywali kraj przyjmujący podczas samej mobilności, ale przygotowanie ułatwiło im zrozumienie i docenienie nowej dla nich kultury.

– przygotowanie pedagogiczne, w tym elementy zwiększające samodzielność i pewność siebie, warsztaty uczące ich zachowania się w sytuacjach trudnych i współpracy grupowej. Zajęcia w wymiarze 5 godzin prowadzone były przez pedagoga, uczestniczącego też w mobilności, oraz wychowawców klas, z których zrekrutowani zostali uczestnicy.

– przygotowanie merytoryczne i praca własna, w tym nad materiałami na potrzeby mobilności – w wymiarze 5 godzin.

– przygotowanie organizacyjne, w tym spotkania z udziałem rodziców – około 3 godziny.

Plakat promujący mobilność uczniów w projekcie „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie”

Projekt „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie” realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. 

RELACJA Z MOBILNOŚCI ZAGRANICZNEJ W PROJEKCIE „MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA NARZĘDZIEM WZMACNIANIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM ZSP W DROBINIE”

PODSUMOWANIE MOBILNOŚCI W PROJEKCIE „MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA NARZĘDZIEM WZMACNIANIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW TECHNIKUM ZSP W DROBINIE”

Za nami mobilność w projekcie „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie”. Wyjazd zagraniczny w inicjatywie odbył się w dniach 2-15 października 2022 roku. Uczestniczyło w nim 20 uczniów z klas II i III, a także 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej. Na czas wyjazdu złożyły się: 10 dni realizacji programu merytorycznego, 2 dni przeznaczone na wycieczki oraz 2 dni podróży autokarowej na trasie Polska – Grecja oraz Grecja – Polska. Mobilność okazała się dla nas źródłem nieskończonych wrażeń, a przede wszystkim nowej wiedzy i kompetencji, które wzmacnialiśmy w międzynarodowym środowisku pod okiem mentorów.

Realizacja programu merytorycznego

Najważniejszą częścią wyjazdu była oczywiście współpraca ze Szkołą przyjmującą i zajęcia merytoryczne w projekcie. Ponieważ za nami są już doświadczenia majowej mobilności, tym razem pierwsza wizyta w Mpakogianni Private School nie wiązała się już z takim stresem. Uczniowie, nieco stremowani, nie mogli się jednak doczekać spotkania z grecką młodzieżą!

Nasza pierwsza wizyta w szkole przyjmującej poświęcona została przede wszystkim wprowadzeniu do projektu oraz zapoznaniu między uczestnikami. Po dotarciu do siedziby placówki w Larisie uczniowie zostali powitani przez grecką koordynatorkę, Panią Evangelię oraz pozostałych nauczycieli zaangażowanych w projekt. Następnie odbył się krótki „tour” – zwiedziliśmy pokaźny kompleks instytucji, a Grecy opowiadali nam, jak wygląda codzienność w Mpakogianni. W ten sposób mogliśmy dowiedzieć się znacznie więcej na temat tego, jak wygląda edukacja w Helladzie, w tym na jakie przedmioty i umiejętności kładziony jest szczególny nacisk, jakie egzaminy musi zdawać młodzież, jak widzi ona swoją przyszłość… Uczniowie kształcący się w Mpakogianni często decydują się na dalszą naukę nie tylko w Larisie, ale również w Salonikach, a nawet na zagranicznych uczelniach. Dlatego też szczególnie dba się tutaj o naukę języków obcych, a także kształtowanie kompetencji związanych z budowaniem odpowiedzialności za własny rozwój. Czego możemy pozazdrościć greckim uczniom? Z pewnością długich wakacji! Te zaczynają się wcześniej i kończą później niż w Polsce. Jest w tym jednak pewien haczyk… czyli np. to, że przygotowanie do egzaminów końcowych w Grecji często odbywa się właśnie w ciągu wakacyjnych miesięcy.

Po wycieczce po szkole udaliśmy się do auli wykładowej. Tutaj nauczyciele z Polski i Grecji przedstawili szczegółowy program mobilności oraz przewidywane rezultaty. To zapoznanie z „harmonogramem” znacznie ułatwiło dalsze planowanie pracy uczniom, którzy w ramach zespołów zadaniowych mieli przejąć część odpowiedzialności za postępy w trakcie mobilności i rezultaty końcowe. Później dokonano podziału na mniejsze grupy i przydzielono młodzieży pierwsze zadania, nad którymi mieliśmy pracować.

Kolejne spotkania w szkole przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Oczywiście, główna część pobytu w Mpakogianni Private School związana była z pracą nad produktami projektu i wprowadzeniem merytorycznym, za które odpowiedzialni byli mentorzy, ale nie zabrakło też czasu na bardziej… rekreacyjne części! Podczas zajęć integracyjnych z grecką młodzieżą mieliśmy okazję brać udział w zajęciach sportowych i warsztatach kreatywnych. Rozegraliśmy nawet polsko-greckie mecze, jednak ich wynik pozostawimy w tajemnicy. Wspólny czas był dla nas wartościowy – wówczas mogliśmy nawiązywać znajomości w mniej formalnej niż podczas zajęć atmosferze, co było kluczowe dla przełamywania barier językowych.

Ważną częścią spotkań, również z perspektywy tematyki projektu, były prezentacje na temat Grecji i Polski, za przygotowanie których odpowiedzialna była młodzież. Dlaczego to takie ważne? Opracowane materiały to prawdziwe pigułki wiedzy na temat krajów i regionów, z których pochodzą uczestnicy, a dodatkowo fakt, że przygotowali je uczniowie, umożliwił spojrzenie na te miejsca i ich potencjalny rozwój właśnie z perspektywy młodych ludzi.

Same zajęcia komputerowe związane były z głównym obszarem tematycznym projektu – czyli projektowaniem stron www. Wśród podejmowanych zagadnień znalazły się:

– dobre i złe praktyki w projektowaniu. Na podstawie przygotowanej prezentacji z przykładami mentorzy opowiadali o tym, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, kiedy planujemy content, wygląd i funkcjonalności strony

– dostępność dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie wytycznych WCAG

– SEO – czyli jak budować strony i pisać teksty, aby było je widać w wyszukiwarkach, a więc aby skutecznie docierać do internautów

– zastosowanie Worpdressa i wtyczki ułatwiającej zarządzanie contentem Elementor

– projektowanie graficzne witryn i tworzenie map stron z zastosowaniem MIRO

– tworzenie grafik na stronę i z myślą o innych środkach przekazu z wykorzystaniem Canvy

W ciągu kolejnych zajęć opracowywaliśmy treści na nasze strony, wykorzystując pozyskiwane dzięki mentorom informacje – a także opracowując materiały, które udało nam się zgromadzić dzięki researchowi, wycieczkom i wizytacjom. W ramach grup zadaniowych uczniowie wymieniali się rolami, tak aby każdy miał możliwość zweryfikowania swoich mocnych i słabych stron oraz predyspozycji.

Ostatnie spotkanie w szkole poświęcone zostało uroczystej ceremonii podsumowania. Wówczas uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające uczestnictwo w projekcie. Grupy zaprezentowały efekty swoich prac, a do mentorów należała ocena zaprojektowanych stron. Oprócz tego uczniowie z Polski przygotowali niespodziankę – prezentację podsumowującą cały wyjazd, gdzie oprócz wielu informacji merytorycznych znalazły się też elementy humorystyczne.

Dodatkowe warsztaty

Program mobilności został tak zaprojektowany, by umożliwić uczestnikom jak największe podniesienie osobistego potencjału, a więc wiedzy, kompetencji i umiejętności – ale też pozwolić im sprawdzić się w zupełnie nowych rolach  i spróbować czegoś, czego do tej pory nie znali. Wśród takich elementów można wymienić:

– lekcje tańca z profesjonalnym instruktorem

– zajęcia aktorskie, podczas których przygotowywaliśmy scenki i ćwiczyliśmy ruch sceniczny

– zajęcia filmowe, w trakcie których młodzież miała za zadanie przygotować i zmontować profesjonalne materiały poświęcone jednej z atrakcji, którą odwiedzono

– trening Muay Thai, czyli boksu tajskiego.

Zajęcia terenowe

Już podczas realizacji mobilności w projekcie Erasmus+ przekonaliśmy się, jak wiele korzyści przynoszą niestandardowe formy zwiększania kompetencji uczniów, szczególnie te, w których przy okazji możemy wzmacniać ich samodzielność i poczucie odpowiedzialności. W związku z tym i tym razem dla młodzieży przeprowadzono szereg zajęć terenowych oraz gier miejskich, w tym w miejscowości Platamonas, w Leptokarii czy w Starym Panteleimonie. Na czym polegały zadania? Te były bardzo różne. Poczynając od pozyskiwania informacji dzięki elementom przestrzeni miejskiej, przez przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami, po wyprodukowanie videobloga… Taka forma działań przypadła do gustu również młodzieży. Zmontowane przez uczestników filmiki doczekały się nawet uroczystej projekcji podczas greckiego wieczoru oscarowego.

Wycieczki i animacje

Być w Grecji i nie wykorzystać tego czasu na odkrywanie uroków Hellady? Niepodobna! W mobilności w projekcie przewidziano dwa dni na program kulturowy, a dodatkowo uczestnicy na zwiedzanie i wycieczki wykorzystywali także czas wolny po zajęciach. Wśród odwiedzonych miejsc można wymienić:

– zabytkowe klasztory na szczytach skał, czyli Meteory, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO

– wyspę Skiathos, na którą zrealizowany został pełen niespodzianek rejs

– Dion, gdzie zobaczono Muzeum oraz miejsce archeologiczne z imponującym amfiteatrem

– zamek w Platamonas

– Litochoro i Olimpijski Park Narodowy

– Muzeum w Gonnoi, poświęcone ludowym korzeniom Tesalii

– Dolinę Tembi.

Projekt „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie” realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

REZULTATY W PROJEKCIE PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie zwiększyli poziom kompetencji kluczowych, pozyskali nową wiedzę i praktyczne umiejętności związane z technologiami cyfrowymi i marketingiem. Wzrost ten potwierdzony został w przeprowadzonej ewaluacji, w tym za pomocą testów kompetencji oraz obserwacji i analizy, prowadzonej przez polskich i greckich mentorów w mobilności.

Poświadczeniem tego wzrostu jest wypracowany rezultat materialny – międzynarodowe strony internetowe poświęcone potencjałowi regionalnemu Tesalii i Mazowsza, wypełnione treściami w trzech językach, które zgrupowane zostały w ramach serwisu poświęconego projektowi. Z rezultatami można zapoznać się pod linkiem http://mobilnoscizsdrobin.pl/.

Oprócz tego powstała także strona promująca projekt, dostępna pod adresem https://zspdrobin.edu.pl/.

Uczniowie przygotowywali także video oraz prezentację podsumowującą mobilność, która została wygłoszona podczas uroczystego zakończenia.

 

Projekt „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie” realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. 

MATERIAŁY PROMOCYJNE NA TEMAT PROJEKTU PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na temat projektu europejskiego realizowanego przez szkołę oraz samej mobilności do Grecji. 

DOKUMENTACJA

(kliknij aby otworzyć)

cloud, download, store-2044822.jpg

Informacje o projekcie

Ponadnarodowa mobilność uczniów

cloud, download, store-2044822.jpg

Formularz Zgłoszeniowy Ucznia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

cloud, download, store-2044822.jpg

Regulamin Rekrutacji

Projekt „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie”

cloud, download, store-2044822.jpg

Instrukcja

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

cloud, download, store-2044822.jpg

Program kształcenia

Ponadnarodowa mobilność uczniów (program kształcenia)

cloud, download, store-2044822.jpg

Wzór umowy

Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej

Translate »
Skip to content