“WWW – World.Web.Workers - międzynarodowe praktyki uczniów
ZSP w Drobinie”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu edukacyjnego, który odbędzie się w Grecji. Projekt skierowany jest do uczniów technikum informatycznego i graficznego, aby zapewnić im atrakcyjne miejsce odbycia praktyk zawodowych.

Projekt „WWW – World.Web.Workers – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000070174 jest inicjatywą w ramach Akcji KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, współfinansowany przez Unię Europejską na kwotę 58 244,00 EURO.

Instytucją przyjmującą jest Olympus Education Services w miejscowości Nei Pori.

Zaplanowane są dwa działania:

– Praktyki zawodowe

– Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Każde z działań poprzedzone jest przygotowaniem i przeprowadzeniem działań informacyjnych. Uczestnicy zostaną zrekrutowani na podstawie przygotowanego wcześniej Regulaminu Rekrutacji. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji.

Wyjazd dla uczestników jest nieodpłatny.

Praktyki zawodowe

W ramach mobilności wyjedzie 25 uczniów wraz z 3 nauczycielami-opiekunami. Projekt skierowany jest do uczniów klas I, II, III  i IV Technikum informatycznego, handlowego i graficznego.

Program praktyk został skonstruowany wspólnie z Partnerem projektu OES. Praktyki zawodowe będą realizowane w OES oraz firmach współpracujących. Dla informatyków program obejmuje tworzenie stron internetowych zgodnie z wymaganiami klienta. Graficy będą odpowiedzialni za opracowanie designu stron internatowych, przygotowywanie grafik, identyfikacji wizualnej. Celem wyjazdu jest zapoznanie uczniów z pracą w międzynarodowym środowisku, wypracowanie w trakcie mobilności przez uczniów rezultatów, które będą mogły wzmacniać ich portfolio zawodowe, stawać się elementem upowszechniania.

 

Cele projektu:

 1. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych i wiedzy w zakresie informatycznych narzędzi wykorzystywanych w edukacji i procesie kształcenia.
 2. Wzmocnienie kompetencji osobistych poprzez współpracę w międzynarodowym środowisku, wymianę dobrych praktyk i zapewnienie warunków do budowania silnej zawodowej motywacji i dalszej chęci rozwijania się.
 3. Uzyskanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo.

Najważniejszymi korzyściami, jakie przewidują osiągnąć partnerzy projektu w stosunku do uczestników są:

 1. rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów
 2. wzmocnienie kluczowych kompetencji, przede wszystkim cyfrowych, językowych, społecznych i kulturowych.
 3. poszerzenie wiedzy w zakresie standardów pracy i dobrych praktyk dla branż technologicznych jakie funkcjonują zagranicą
 4. zapewnienie uczniom o zmniejszonych szansach edukacyjnych możliwości poszerzenia swojej wiedzy, wzmocnienia kompetencji i budowania większej pewności siebie
 5. wzmocnienie kluczowych kompetencji zaw. nauczycieli uczestniczących w mobilności w roli opiekunów oraz wiedzy z zakresu tematyki organizacji szkolenia zawodowego
 6. poszerzenie wiedzy dydaktycznej nauczycieli poprzez poznanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych i wymianę dobrych praktyk.
 7. wzmocnienie kompetencji osobistych i poszerzenie horyzontów kulturowych poprzez pracę w międzynarodowym środowisku.

Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Wyjazd na kursy i szkolenia, to 9-dniowa mobilność, z czego 2 dni są przeznaczone na podróż, a 7 dni za zajęcia merytoryczne, która obejmie 2 członków kadry pedagogicznej.

Tematyka mobilności jest ściśle powiązana po pierwsze z potrzebami zgłaszanymi przez samych nauczycieli, a po drugie potrzebami Szkoły. W obu przypadkach sprzyjać temu będzie wzmocnienie szeregu kompetencji zawodowych, w tym przede wszystkim cyfrowych, językowych oraz osobistych. W ramach kursu kadra poszerzy swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w edukacji, w tym również platform edukacyjnych oferowanych przez Erasmus +, także w zakresie promowania swojej działalności i upowszechniania rezultatów realizowanych mobilności i pozyskiwania do nich partnerów. Nauczyciele polscy zapoznają się z szeregiem programów cyfrowych, które będą mogły urozmaicać naukę zawodu w szkole, stając się atrakcyjną formą uzupełniającą metody edukacji młodzieży, a także z materiałami i wiedzą dostępną w Internecie w ramach otwartych zasobów edukacyjnych. Ze swojej strony polscy nauczyciele podzielą się z Partnerem, który od lat prowadzi praktyki dla uczniów, doświadczeniami i metodami wykorzystywanymi w procesie kształcenia w Polsce.

Zajęcia odbywać się będą w formie:

 1. warsztatów i spotkań z ekspertami w szkole przyjmującej,
 2. spotkań w terenie z lokalnymi ekspertami,
 3. rozmów i analiz w ramach partnerstwa.

Korzyści, jakie przyniesie udział w kursie dla nauczycieli, są ściśle powiązane z potrzebami zgłaszanymi przez samych nauczycieli, jak i potrzebami Szkoły.

Korzyści dla nauczycieli:

 1. wzmocnienie kompetencji językowych,
 2. wzmocnienie kompetencji cyfrowych i wiedzy w zakresie informatycznych narzędzi wykorzystywanych w edukacji i procesie kształcenia,
 3. wzmocnienie kompetencji osobistych poprzez współpracę w międzynarodowym środowisku, wymianę dobrych praktyk i zapewnienie warunków do budowania silnej zawodowej motywacji i dalszej chęci rozwijania się.

Korzyści dla Szkoły:

 1. zapewnienie Szkole kadry, która dzieląc się wiedzą z pozostałymi nauczycielami, przygotuje placówkę do wprowadzenia platformy e-learningowej,
 2. zapewnienie Szkole kadry, która dzieląc się wiedzą, rozpowszechni w Szkole stosowanie kreatywnych narzędzi cyfrowych w procesie edukacji, tym samym ten proces uatrakcyjniając.

Mobilność to świetna okazja, by poznać osoby z innego kraju, zwiedzić Grecję, a przede wszystkim zwiększyć swój potencjał osobisty i zawodowy. Program został ułożony w taki sposób, by aktywować i podnosić poziom wiedzy w interdyscyplinarny sposób, poruszać tematykę ciekawą dla młodych osób, rozwijać kompetencje kluczowe i znajomość języka angielskiego. Uczestnicy otrzymają także certyfikaty potwierdzające uczestnictwo, które w przyszłości mogą stanowić ważny suplement, np. w CV.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

REKRUTACJA DO UDZIAŁU
W MIĘDZYNARODOWYCH PRAKTYKACH!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie rozpoczyna rekrutację uczniów do mobilności edukacyjnej w Grecji, która planowana jest na koniec kwietnia bieżącego roku. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu i udziału w naborze!

Ponadnarodowa mobilność uczniów

W ramach projektu: „WWW – World.Web.Workers – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie.” planowany jest wyjazd uczniów  ZSP w Drobinie. Inicjatywa współfinansowana jest przez Unię Europejską.

Działania w ramach planowanej mobilności edukacyjnej mają swoim zasięgiem objąć 25 uczniów i 3 nauczycieli. Uczniowie zostaną zrekrutowani z kierunków: technik informatyk, technik handlowiec i technik grafiki i poligrafii cyfrowej (klasy I – IV). Uczestnicy mobilności będę realizowali dedykowany dla nich program kształcenia, za którego organizację i realizację w Grecji odpowiedzialny będzie partner projektu Olympus Education Services. Zaplanowane na 10 dni zajęcia praktyczne pozwolą uczniom przejść proces edukacyjny, którego efektem będzie wzmocnienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych i językowych. Dodatkowo uczniowie będą musieli zaprojektować, skonfigurować i udostępnić w sieci Internet oraz administrować stroną www projektu, na której prezentowane będą rezultaty oraz promowane działania projektowe.

Oprócz zajęć merytorycznych, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział także w licznych wycieczkach, animacjach i atrakcjach w ramach programu kulturowego. To okazja, by lepiej poznać Grecję, jej historię, kulturę i sztukę – a także podnieść znajomość języka angielskiego i wzmocnić ważne kompetencje społeczne!

 

UWAGA!

Mobilność planowana jest na okres od 30.04.2023 do 13.05.2023 r.

Zakres wsparcia w projekcie

Udział w projekcie jest dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów bezpłatny. Wszelkie koszty zostaną pokryte ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Na zakres wsparcia dla uczestników składają się m.in. realizacja kursu przygotowawczego do mobilności, transport na trasie Polska – Grecja – Polska, a także w miejscu odbywania mobilności, realizacja programu mobilności, udział w programie kulturowym, wyżywienie, zakwaterowanie, niezbędne ubezpieczenia.

Mobilność zostanie poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym. Prosimy o zwrócenie uwagi, że udział w szkoleniach jest obowiązkowy – mają one na celu podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, tak by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności. W ramach przygotowania młodzież będzie miała m.in. zajęcia z języka angielskiego czy greckiego.

Najważniejsze informacje nt. rekrutacji

Do rekrutacji zapraszamy uczniów klas I, II, III i IV Technikum informatycznego, handlowego i graficznego, z których wyłonimy 25 osób + 3 rezerwowe na podstawie kryteriów rekrutacyjnych, podanych w Regulaminie Rekrutacji.

Rekrutacja do projektu rusza w dniu 15.03.2023 roku o godzinie 8:00 oraz kończy się 21.03.2023 roku o godzinie 15:00. Aby wziąć udział w naborze, należy w sposób poprawny uzupełnić załączoną do artykułu Kartę Zgłoszenia oraz złożyć ją w sekretariacie Szkoły.

Za poprawny przebieg rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna. Prosimy o zapoznanie się z całością dokumentacji, w tym zwłaszcza Regulaminem oraz Programem mobilności.

                                                                                                                              Powodzenia!

 

Inicjatywa „WWW – World.Web.Workers – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie. ” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000070174 jest realizowana w ramach Programu Erasmus +, w ramach Akcji KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

1. Paulina Bluszcz

2. Jakub Brodel

3. Weronika Charzyńska

4. Jakub Chorzewski

5. Justyna Chotomska

6. Michał Dąbkowski

7. Błażej Drążkiewicz

8. Karol Drążkiewicz

9. Miłosz Gąsiorowski

10. Bartłomiej Karwowski

11. Norbert Krystyniak

12. Wiktor Kuźniewski

13. Michał Lubiejewski

14. Michał Łaguna

15. Bartosz Marchlewski

16. Bartosz Matczak

17. Bartosz Matuszewski

18. Beata Murawska

19. Maciej Obrębski

20. Szymon Walerowicz

21. Mateusz Zjadewicz

RELACJA Z MOBILNOŚCI ZAGRANICZNEJ W PROJEKCIE 

“WWW – World.Web.Workers – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie”

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji.
kliknij w tytuł aby pobrać.

instrukcja

Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
kliknij w tytuł aby pobrać.
Formularz zgloszeniowy

Formularz zgłoszeniowy ucznia.
kliknij w tytuł aby pobrać.

program mobilnosci

Program mobilności.
kliknij w tytuł aby pobrać.
wzór umowy

Wzór umowy uczestnika na udział w projekcie.
kliknij w tytuł aby pobrać.

Translate »
Skip to content